Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Biologija i ekologija mora

Razlozi za pokretanje studija

More je značajan resurs za svaku pomorsku zemlju koji može pridonijeti gospodarskom prosperitetu zemlje i standardu građana na različite načine (iskorištavanje živih i neživih bogatstava, uzgoj organizama, turizam, pomorstvo itd.). Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su u strategiji razvoja jedne države potrebni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način na dobrobit ljudi i morskih ekosustava. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje koje ima sljedeće temeljne ciljeve: (1) razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru; (2) biti u mogućnosti predviđati promjene u morskim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje te (3) kontrolirano i održivo iskorištavati morske resurse. Svrha studija Biologija i ekologija mora (BEM) upravo jest obrazovanje kadrova za rad na području biološke oceanografije, koji uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihove rasprostranjenosti, obilježja, međusobnih odnosa i interakcija s morskim okolišem. Nadalje, zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more te neracionalnog korištenja morskih resursa, posebna pozornost se kroz ovaj studij pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja. Iz svega nabrojenog je vidljivo da rad u biološkoj oceanografiji, osim dobrog poznavanja biologije, iziskuje i dosta široko znanje iz područja kemije i fizike, fizičke i kemijske oceanografije te meteorologije (fizike atmosfere). Općenito govoreći, za razumijevanje čitavog niza bioloških procesa u moru, neophodno je dobro poznavanje funkcioniranja cjelokupnog ekosistema mora, zbog čega je u tom poslu potreban izuzetno visok stupanj multidisciplinarnosti, a što se programom ovog studija može steći. Praksa organiziranja studija koji obrazuju kadrove iz područja znanosti o moru je poznata u svim razvijenim pomorskim zemljama, štoviše mnogi od tih studija imaju i dugogodišnju tradiciju.

Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada

Priroda različitih poslova vezanih za istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava, kao i upravljanju i gospodarenju njegovim resursima, zahtijeva i hijerarhijsku strukturu djelatnika s obzirom na njihovu razinu osposobljenosti za obavljenje određenih poslova, a koja mora biti posljedica stečenih znanja i vještina. Diplomski studij ima za cilj obrazovanje kadrova s većim kompentencijama i višom razinom samostalnog odlučivanja.

Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama

Diplomski studij Biologija i ekologija mora je po svom karakteru izrazito multidisciplinaran. U ovom se ciklusu školovanja na temeljna znanja iz prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku biologije, ekologije i zaštite mora. Interakcije sadržaja studijskih predmeta sa suvremenim znanstvenim spoznajama, koje su uspostavljene već na preddiplomskoj razini, ovdje postaju još snažnije. Još manji broj studenata nego na preddiplomskom studiju daje velike mogućnosti neposrednog uključivanja studenata u znanstveni rad. U tu se svrhu na diplomskom studiju većina izbornih predmeta, ne odvija na klasični ex cathedra način, već kroz praktičan rad u specijaliziranim laboratorijima. Na ovom stupnju obrazovnog procesa veća se uloga posvećuje konzultacijskom i individualnom pristupu u nastavi, a zbog multidisciplinarnosti problematike u izvođenju nastave iz nekih predmeta sudjeluje veći broj nastavnika.

Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta

Programi preddiplomskog i diplomskog studija izrađeni su nakon što su konzultirani brojni slični studiji u Europi i svijetu (npr. Marine Biology, The University of Rhode Island; Marine Biology, University of California, Los Angeles; Marine Biology, Florida Tech; Facultao de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, itd.), uz uvažavanje specifičnosti vezanih za Jadransko more. Za sve proučene programe karakteristična je usredotočenost na temeljna biološka i druga prirodoslovna znanja tijekom prve 2-3 godine studija. Na 4. i 5. godini studija programi sve više divergiraju, jer se svaki od njih specijalizira za problematiku koja je od važnosti za danu državu (ili regiju) (npr. specijalizacija na tropska mora i problematiku koraljnih grebena, ili s druge strane na polarna mora). Sličnu strukturu ima i diplomski studij Biologija i ekologija mora na kojem raste udio specijalističkih predmeta vezanih za problematiku biologije, ekologije i zaštite mora (to je osobito naglašeno kod izbornih predmeta). Veliki udio izbornih predmeta u ukupnoj nastavi daje studentima mogućnost samostalnog kreiranje studija i njegovog usmjeravanja shodno svojim interesima i potrebama.

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Biologija i ekologija mora započeo je s radom školske godine 1998./1999. Dosadašnja iskustva se mogu ocijeniti vrlo pozitivnom ocjenom od strane nastavnika i studenata. Analiza dosadašnjeg rada studija ukazuje na trend podizanja kvalitete nastave i uvjeta studiranja. Zanimanje srednjoškolaca za ovaj studij je konstantno visoko (omjer prijavljenih učenika na razredbeni ispit i broja studenata koji se prima je svih ovih godina oko 3:1). Struktura primljenih učenika s obzirom na njihov uspjeh u srednjoj školi je više nego dobra (oko 95% svih primljenih studenata su u srednjoj školi bili odlični ili vrlo dobri učenici). Posebno smo ponosni što je studij izašao iz lokalnih okvira, tako studenti osim iz cijele Dalmacije dolaze iz Pule, Rijeke, Zagreba, Osijeka, kao i iz drugih zemalja (Slovenija, Makedonija). Prilagođavanje studija bolonjskom procesu je prilika za daljnje podizanje kvalitete studija, posebice u pogledu brzine studiranja, veće mobilnosti studenata i još intenzivnijem uključivanju studenata u znanstveni rad.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Mobilnost studenata omogućit će se na nekoliko načina:

  • Semestralizacija nastave
  • Brzo polaganje ispita (studiranje godina za godinu)
  • Mobilnost se potiče unutar Sveučilišta u Splitu, između Sveučilišta u Hrvatskoj te između Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Europi (kontakti za suradnju ostvareni su sa srodnim studijima u Italiji, Švedskoj i Poljskoj)

Jedan od važnih elemenata poticanja mobilnosti studenata, kao i provođenja bolonjskog procesa u cijelosti je brzina studiranja (studiranje godina za godinu) što će se potaknuti na nekoliko načina:

  • Primjerenom opterećenošću studenata
  • Pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi koje je obavezno, te učestalim provjerama znanja studenata preko testova, kolokvija i drugih metoda. Time se studente potiče na konstantan rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja istog odmah nakon što je odslušan.
  • Mobilnost studenata na diplomskom studiju stimulira se i raznovrsnom ponudom izbornih predmeta (70% predmeta izbornih).

Ostali elementi i potrebni podaci

Zanimanje za kadrove koji su završili studijski program Biologije i ekologije mora pokazuju znanstvene institucije koje se u Hrvatskoj bave istraživanjem mora (Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Dubrovniku, Zavod za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković), gdje su neki završeni studenti i zaposleni. U budućnosti ovi će kadrovi biti zanimljivi za kreiranje akcija i programa vezanih za problematiku zaštite okoliša od gradske do državne razine, kao i u tvrtkama iz područja upravljanja i zaštite okoliša (županije, ministarstva, Hrvatske vode, zavodi za javno zdravstvo, nacionalni parkovi, prostorno planiranje, urbanizam, energetika itd.).

Documents

Use module action menu to edit content

Općenito

Vrsta studija: Diplomski

Naziv: Biologija i ekologija mora

Izvođači: Sveučilište u Splitu, koje preko Sveučilišnog odjela za studije mora, kao svoje organizacijske jedinice neposredno i putem svojih sastavnica (fakulteta), kao i Instituta za oceanografiju i ribarstvo integrira, provodi, koordinira i organizira izvođenje nastave.

Trajanje: 2 godine

ECTS: 120

Uvjeti za upis: Pored prvostupnika biologije i ekologije mora, studiranje na diplomskom studiju Biologija i ekologija mora mogu nastaviti prvostupnici koji su završili preddiplomski studij Morskog ribarstva (Sveučilište u Splitu), Akvakulture (Sveučilište u Dubrovniku), različite smjerove biologije (Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Osijeku, itd.) te uz polaganje određenih razlika drugih preddiplomskih studija prirodoslovnih usmjerenja (geologija, kemija, fizika, geofizika, kemijska tehnologija, veterina itd.). Selekcija prvostupnika obavit će se putem razredbenog postupka i uspjeha u prethodnom školovanju.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

Magistar biologije i ekologije mora je pored poslova koje može obavljati prvostupnik osposobljen za početak bavljenja znanstveno-nastavnim radom na fakultetima i znanstvenim ustanovama. Također je osposobljen za samostalno kreiranje akcija i programa vezanih za problematiku zaštite okoliša od gradske do državne razine, kao i u tvrtkama iz područja upravljanja i zaštite okoliša.

Mogućnosti nastavka studija:

Stečena znanja na diplomskom studiju Biologije i ekologije mora daju magistrima mogućnost izbora daljnjeg školovanja na poslijediplomskim studijima koji se bave problematikom istraživanja i zaštite mora, ali i zaštitom okoliša i upravljanjem prirodnim resursima uopće.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskog studija stječe akademski naziv magistar/magistra biologije i ekologije mora.

Predstojnik studija:

Doc. dr. sc. Frane Škeljo
Sveučilišni odjel za studije mora
E-mail: f.skeljo@unist.hr
Tel: +385 21 558-253
Fax: +385 21 558-257