Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - IV semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB518 Diplomski rad 30

Popis izbornih predmeta