Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - I semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB401 Ekologija mora 45+30+0 7
SMB402 Metode u biološkoj oceanografiji 15+0+30 3
SMR513 Marikultura i okoliš 30+30+0 5
SMB427 Terenska nastava 3
IZBORNI PREDMETI 12

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB404 Hranidbeni odnosi u pelagijalu 15+15+0 3
SMB405 Odabrana poglavlja iz mikrobiologije mora 15+15+0 3
SMB215 Parazitologija morskih organizama 15+15+0 3
SMB214 Biofizika 15+0+15 3
SMB406 Odabrana poglavlja iz ekologije bentosa 15+0+15 3
SMB407 Genetika populacija morskih organizama 15+15+0 3
SMB408 Ekologija estuarija 15+15+0 3
SMR314 Procjena bioloških zaliha mora 15+0+15 3
SMR105 Primjena elektroničkih računala 15+0+15 3