Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Morsko ribarstvo

Razlozi za pokretanje studija

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika, koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima, koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora, razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti bi se kadrovi školovali na diplomskom studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini diplomski studij u nas koji bi obrazovao visokostručne kadrove za rad iz problematike morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i diplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća problematiku iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite obnovljivih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih iorganizama te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Kadrovi koji će se školovati na ovom sveučilišnom studiju su rijetki ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u europskim razmjerima, koji će imati sve zapaženiju ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, koji se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Jedan dio ovih kadrova će naći svoje mjesto i u znanstvenim te u znanstveno-nastavnim organizacijama, koje se bave problematikom morskog ribarstva. 

Potrebe za ovim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki i u europskim razmjerima. Sve navedeno ukazuje na visoku svrhovitost pokretanja studija s obzirom na potrebe tržišta rada.

Morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, pomorsko-ribolovnog prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Diplomski studij Morsko ribarstvo stoga sadrži obvezne i izborne predmete čiji se sadržaji temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama iz navedenih znanstvenih disciplina, poglavito s područja biotehničkih, prirodnih i biomedicinskih znanosti.

U sklopu priprema za izradu nastavnog programa diplomskog studija Morsko ribarstvo analizirano je postojeće stanje i uspoređeno sa stanjem na srodnim programima sveučilišnih studija u svijetu. Kako sveučilišnih programa za ovu problematiku uglavnom nema mnogo u svijetu, analizirani su i uspoređivani oni programi koji su bili dostupni. Tako su analizom obuhvaćeni slijedeći programi: dva ribarska studija u Poljskoj i to Fakultet morskog ribarstva i tehnologije ishrane Poljoprivredne akademije u Sczecinu (Wydzial Rybolowstwa Morskiego i Technologii Zywnosci Akademii Rolniczej Szczecin) i Fakultet ribarstva i zaštite okoliša Sveučilišta Varmia i Mazuri u Olsztynu (Wydzial Rybolowstwa i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Warmia i Mazury, Olsztyn). Također su analizirani i programi sljedećih studija: Odjel za ribarstvo i biologiju mora Sveučilišta u Bergenu, Norveška (Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen), Međunarodni centar za akvakulturu, Odjel za ribarstvo i srodne akvakulture Sveučilišta u Auburnu, USA (International Center for Aquaculture, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA) te Škola oceanologije Sveučilišta u Bangoru, Wales, UK (School of Ocean Science, University of Bangor, Wales, UK).

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Morsko ribarstvo je počeo s radom još akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture ur., broj 532-02-3/1-91-01 od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studij u svom sastavu imao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. mijenja naziv u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova samo za potrebe morskog ribarstva. Kako je ustrojbena jedinica Odjela za studij mora studij Morsko ribarstvo, počeo s radom, kao što je navedeno, još akademske godine 1991./1992., može se smatrati da Odjel za studij mora, a time i studij Morsko ribarstvo, koji pripada znanstvenom područje biotehničkih znansoti, polje agronomija, djeluju već dvadeset i jednu godinu, iako je formalno-pravno počeo s radom prije četrnaest godina. Na osnovi navedenog može se utvrditi da postoje višegodišnja iskustva u provođenju ekvivalentnih i sličnih programa kao temelj za izvođenje programa diplomskog studija Morsko ribarstvo.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Diplomski studij Morsko ribarstvo je otvoren prema svim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina.

Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Poljoprivrednoj akademiji u Szczecinu, Poljska, Sveučilištu u Olsztynu, Poljska, School of Ocean Science, Bangor , Velika Britanija i Sveučilištu u Lundu, Švedska.

Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom diplomskom studiju omogućiti na više načina:

 • semestralizacijom nastave, jer je na ovom studiju pretežiti dio predmeta jednosemestralnih;
 • polaganjem svih upisanih predmeta iz predhodne godine studija, što znači studiranje godine za godinu;
 • primjerenom opterećenošću studenata;
 • pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova, kolokvija i drugih načina provjere znanja. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što su odslušani;
 •  većom brigom nastavnika za studente i brzim rješavanjem problema vezanih za studiranje, jer se na ovom diplomskom studiju upisuje mali broj studenata, zbog čega im nastavnici mogu posvećivati veću brigu;  
 • raznovrsnom ponudom izbornih predmeta.

Ostali elementi i potrebni podaci

Diplomski studij omogućava stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Stoga su mogući partneri izvan visokoškolskog sustava, koji su pokazali interes ili bi mogli biti zainteresirani za njegovo pokretanje. Ti partneri su sljedeći: tijela državne, županijske, gradske i općinske uprave koja se bave problematikom morskog ribarstva, gospodarske i obrtničke komore, inspekcijske službe koje nadziru primjenu propisa iz oblasti morskog ribarstva, zaštite mora i njegovog živog bogatstva, tvrtke koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite te znanstvene organizacije koje se bave istraživanjem mora i njegovog živog bogatstva.

Razlozi za pokretanje studija

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika, koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima, koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora, razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti bi se kadrovi školovali na diplomskom studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini diplomski studij u nas koji bi obrazovao visokostručne kadrove za rad iz problematike morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i diplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća problematiku iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite obnovljivih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih iorganizama te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Kadrovi koji će se školovati na ovom sveučilišnom studiju su rijetki ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u europskim razmjerima, koji će imati sve zapaženiju ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, koji se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Jedan dio ovih kadrova će naći svoje mjesto i u znanstvenim te u znanstveno-nastavnim organizacijama, koje se bave problematikom morskog ribarstva. 

Potrebe za ovim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki i u europskim razmjerima. Sve navedeno ukazuje na visoku svrhovitost pokretanja studija s obzirom na potrebe tržišta rada.

Morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, pomorsko-ribolovnog prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Diplomski studij Morsko ribarstvo stoga sadrži obvezne i izborne predmete čiji se sadržaji temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama iz navedenih znanstvenih disciplina, poglavito s područja biotehničkih, prirodnih i biomedicinskih znanosti.

U sklopu priprema za izradu nastavnog programa diplomskog studija Morsko ribarstvo analizirano je postojeće stanje i uspoređeno sa stanjem na srodnim programima sveučilišnih studija u svijetu. Kako sveučilišnih programa za ovu problematiku uglavnom nema mnogo u svijetu, analizirani su i uspoređivani oni programi koji su bili dostupni. Tako su analizom obuhvaćeni slijedeći programi: dva ribarska studija u Poljskoj i to Fakultet morskog ribarstva i tehnologije ishrane Poljoprivredne akademije u Sczecinu (Wydzial Rybolowstwa Morskiego i Technologii Zywnosci Akademii Rolniczej Szczecin) i Fakultet ribarstva i zaštite okoliša Sveučilišta Varmia i Mazuri u Olsztynu (Wydzial Rybolowstwa i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Warmia i Mazury, Olsztyn). Također su analizirani i programi sljedećih studija: Odjel za ribarstvo i biologiju mora Sveučilišta u Bergenu, Norveška (Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen), Međunarodni centar za akvakulturu, Odjel za ribarstvo i srodne akvakulture Sveučilišta u Auburnu, USA (International Center for Aquaculture, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA) te Škola oceanologije Sveučilišta u Bangoru, Wales, UK (School of Ocean Science, University of Bangor, Wales, UK).

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Morsko ribarstvo je počeo s radom još akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture ur., broj 532-02-3/1-91-01 od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studij u svom sastavu imao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. mijenja naziv u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova samo za potrebe morskog ribarstva. Kako je ustrojbena jedinica Odjela za studij mora studij Morsko ribarstvo, počeo s radom, kao što je navedeno, još akademske godine 1991./1992., može se smatrati da Odjel za studij mora, a time i studij Morsko ribarstvo, koji pripada znanstvenom područje biotehničkih znansoti, polje agronomija, djeluju već dvadeset i jednu godinu, iako je formalno-pravno počeo s radom prije četrnaest godina. Na osnovi navedenog može se utvrditi da postoje višegodišnja iskustva u provođenju ekvivalentnih i sličnih programa kao temelj za izvođenje programa diplomskog studija Morsko ribarstvo.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Diplomski studij Morsko ribarstvo je otvoren prema svim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina.

Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Poljoprivrednoj akademiji u Szczecinu, Poljska, Sveučilištu u Olsztynu, Poljska, School of Ocean Science, Bangor , Velika Britanija i Sveučilištu u Lundu, Švedska.

Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom diplomskom studiju omogućiti na više načina:

 • semestralizacijom nastave, jer je na ovom studiju pretežiti dio predmeta jednosemestralnih;
 • polaganjem svih upisanih predmeta iz predhodne godine studija, što znači studiranje godine za godinu;
 • primjerenom opterećenošću studenata;
 • pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova, kolokvija i drugih načina provjere znanja. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što su odslušani;
 •  većom brigom nastavnika za studente i brzim rješavanjem problema vezanih za studiranje, jer se na ovom diplomskom studiju upisuje mali broj studenata, zbog čega im nastavnici mogu posvećivati veću brigu;  
 • raznovrsnom ponudom izbornih predmeta.

Ostali elementi i potrebni podaci

Diplomski studij omogućava stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Stoga su mogući partneri izvan visokoškolskog sustava, koji su pokazali interes ili bi mogli biti zainteresirani za njegovo pokretanje. Ti partneri su sljedeći: tijela državne, županijske, gradske i općinske uprave koja se bave problematikom morskog ribarstva, gospodarske i obrtničke komore, inspekcijske službe koje nadziru primjenu propisa iz oblasti morskog ribarstva, zaštite mora i njegovog živog bogatstva, tvrtke koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite te znanstvene organizacije koje se bave istraživanjem mora i njegovog živog bogatstva.

Documents

Use module action menu to edit content

Općenito

Vrsta studija: Diplomski studij

Naziv: Morsko ribarstvo

Izvođači: Sveučilište u Splitu, koje preko Odjela za studije mora, kao svoje organizacijske jedinice i putem svojih sastavnica te Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu integrira, provodi, koordinira i organizira izvođenje nastave.

Trajanje: 2 godine

ECTS: 120

Uvjeti za upis: Završen preddiplomski studij Morsko ribarstvo i Biologija i ekologija mora, ali i svi drugi preddiplomski studiji iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti, grana oceanologija i znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, koji su trajali najmanje tri godine. Na diplomski studij Morsko ribarstvo moguć je upis i sa završenim preddiplomskim studijem iz drugih znanstvenih polja znanstvenih područja biotehničkih i prirodnih znanosti, kao i s završenim preddiplomskim studijem iz drugih znanstvenih područja uz uvjet polaganja određenih diferencijalnih ispita, koji bi se za svaki konkretni slučaj utvrđivali posebnom odlukom.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

Magistar/magistra morskog ribarstva je pored poslova koje može obavljati prvostupnik/prvostupnica morskog ribarstva, osposobljen za nastavak poslijediplomskog sveučilišnog studija te za započinjanje bavljenjem znanstvenim i znanstveno-nastavnim radom u znanstvenim i obrazovnim organizacijama koje se bave istraživanjem mora i njegovog živog bogatstva te obrazovanjem ribarskih kadrova, kao i za rad na složenijim i zahtjevnijim poslovima iz oblasti morskog ribarstva i ostalih djelatnosti morskog ribarskog gospodarstva, koje uključuju problematiku ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora.

Mogućnosti nastavka studija:

Magistar/magistra morskog ribarstva je osposobljen za nastavak studiranja na poslijediplomskim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti, grana oceanologija i znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskog studija Morsko ribarstvo stječe se akademski naziv magistar/magistra morskog ribarstva.

Predstojnik studija:

Doc. dr. sc. Vida Šimat
Sveučilišni odjel za studije mora
E-mail: vida@unist.hr
Tel: +385 21 558-254
Fax: +385 21 558-257