Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Uvjeti upisa i način studiranja

Uvjeti upisa 

Doktorski studij iz Primijenjenih znanosti o moru mogu upisati studenti koji su završili prirodoslovni diplomski studij, biotehnički diplomski studij, u prvom redu Morsko ribarstvo i  Marikulturu te druge srodne studije. Pristupnici sa završenim diplomskim studijem koji nije odgovarajući, mogu upisati studij uz obvezu polaganja dodatnih sadržaja iz gradiva prirodoslovnih dodiplomskih i diplomskih studija prema odluci Vijeća doktorskog studija.   

Doktorski kandidati se biraju javnim natječajem. Moraju imati prosjek ocjena diplomskog studija najmanje 3,6. Iznimno se mogu upisati i pristupnici s prosjekom ocjena od  3,0 i više, ali uz dvije relevantne preporuke (jednu obvezno od voditelja diplomskog rada). Molbe zainteresiranih za upis na doktorski studij razmatra Vijeće doktorskog studija i donosi konačnu odluku o odobravanju upisa na studij.

Uvjeti i način studiranja

U prvoj godini studija student/doktorand u dogovoru sa studijskim savjetnikom upisuje nastavne sadržaje s opterećenjem od 45 ECTS bodova. 25 ECTS bodova stječe upisom obveznih predmeta, a preostalih 20 upisom izbornih predmeta. Pri upisu izbornih predmeta treba voditi računa o tome da predmeti budu vezani uz problematiku budućeg doktorskog rada.

Za upis u drugu godinu, potrebno je položiti ispite iz obveznih predmeta koji donose 25 ECTS bodova. U drugoj godini studija se upisuje Seminarski rad koji predstavlja prijedlog teme doktorskog rada i kojega se javno iznosi pred tročlanim povjerenstvom kojega imenuje Vijeće doktorskog studija. 

Za upis u treću godinu potrebno je položiti sve odslušane kolegije i javno obraniti seminarski rad koji je preduvjet za  izradu doktorskog rada.

U trećoj godini studenti završavaju doktorski rad.

Za završetak doktorskog studija svaki student mora steći 180 ECTS bodova, unutar kojih je obveza publiciranja barem jednog znanstvenog rada u časopisima s međunarodnom recenzijom u kojemu je glavni autor ili u časopisima koji se nalaze u WoS bazi u kojima može biti koautor. Student završava doktorski studij javnom obranom doktorskog rada.

Obvezatne i izborne aktivnosti

Obvezatne aktivnosti su istraživački rad koji rezultira izradom doktorskog rada, seminari, polaganje ispita iz potrebnog broja kolegija te druge znanstvene aktivnosti vezane za objavljivanje radova, odlazak na skupove, radionice i slična usavršavanja. Za završetak doktorskog studija svaki student mora steći 180 ECTS:

  • 45 ECTS bodova za nastavne sadržaje  koje upisuje u dogovoru sa savjetnikom/mentorom vodeći računa o tome da predmeti budu vezani uz tematiku budućeg doktorskog rada. Kako je predloženi doktorski program izrazito multidisciplinaran kolegiji su razvrstani u 4 skupine kako je prikazano u programu studija.
  • 15 ECTS bodova za javno obranjen seminarski rad.
  • 30 ECTS bodova student može steći objavljivanjem znanstvenih autorskih ili koautorskih radova, sudjelovanjem na seminarima, skupovima, radionicama, okruglim stolovima i slično. Kriterij za njihovo izražavanje u ECTS bodovima su: a) radovi u WoS časopisima 20 ECTS bodova; radovi u časopisima s međunarodnom recenzijom ili sažetak u WoS časopisima 10 ECTS bodova; b) edukacija u renomiranoj znanstveno-istraživačkoj ustanovi: 1 mjesec 5 ECTS bodova;  c) prezentacija na znanstvenom skupu: međunarodni skup, rad in extenso 5 ECTS bodova; međunarodni skup, sažetak  3 ECTS boda; domaći skup, rad in extenso 2 ECTS boda; domaći skup, sažetak 1 ECTS bod; d) sudjelovanje na znanstvenim i stručnim radionicama  5 ECTS bodova.
  • 90 ECTS bodova izrada doktorskog rada koji mora sadržavati rezultate kvalitetnog, originalnog istraživanja iz kojega pristupnik mora objaviti najmanje jedan rad u WoS časopisima prije obrane.

Predmeti koje studenti mogu upisati s drugih studija

Studenti kao izborne predmete, osim ponuđenih na ovom studiju, mogu upisati najviše do 8 ECTS bodova iz drugih doktorskih studija, koji su usko vezani uz područje odabira doktorskog rada. Po potrebi studenti mogu upisivati i predmete iz  dodiplomskih i diplomskih studija. Za upis svih tih predmeta potrebna je suglasnost voditelja doktorskog studija Primijenjene znanosti o moru i voditelja studija s kojih su predmeti odabrani.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS-bodova

Studentima koji upišu kolegije s drugih doktorskih studija, ti kolegiji donose onoliko ECTS bodova koliko im je dodijeljeno na matičnoj instituciji. Studenti mogu upisati najviše do 8 ECTS bodova s drugih studija. Sve izborne predmete odabire student uz konzultacije sa svojim savjetnikom i/ili budućim mentorom.