Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Primijenjene znanosti o moru

Jadransko more je za Hrvatsku od neprocjenjive gospodarske važnosti, ali isto tako i ne manje važnosti za njeno povijesno, socijalno i kulturno nasljeđe. Povezanost s morem trajno pridonosi kvaliteti našeg života i našem identitetu. Površina mora nad kojom Republika Hrvatska ostvaruje puni suverenitet (teritorijalno more) i suverena prava (isključivi gospodarski pojas) približno je jednaka njenoj kopnenoj površini. Znatan udio u osiguranju materijalnih dobara proizlazi upravo iz maritimne djelatnosti i usluga vezanih za more, međutim potencijali su znatno veći od današnjeg korištenja istih. Naime, široki je raspon prioriteta i mogućnosti korištenja morskog okoliša, njegovih živih i neživih bogatstava, posebice u dijelu njegovih neistraženih i neiskorištenih potencijala, podjednako obnovljivih i neobnovljivih.

Da bi se na razuman i dugoročno održivi način mogli koristiti nesumnjivi potencijali mora i podmorja te njegova živa bogatstva, potrebno je poznavati okoliš, njegovo podmorje, posebice funkcioniranje morskog ekosustava. Samo znanost može pokrenuti razvoj i omogućiti praktičnu primjenu saznanja kako iz područja društvenih, tako i iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti o moru, a u svrhu korištenja novijih i boljih rješenja u gospodarske svrhe. U tu svrhu su potrebni visokoobrazovani stručnjaci koji će u najtješnjem doticaju s europskom i svjetskom znanošću tražiti najbolja rješenja za istraživanje i racionalno korištenje bogatstava mora, omogućiti razumno gospodarenje živim bogatstvima mora, usmjeravati regionalni razvoj kroz sveobuhvatno planiranje i usklađivanje interesa i potreba različitih korisnika u prostoru (turizam, transport, marikultura, ribolov i dr.).

Neke od navedenih aktivnosti nisu u suglasju i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su za razvoj jedne zemlje potrebni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način na dobrobit njenog stanovništva i morskih ekosustava. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje koje ima sljedeće temeljne ciljeve: (1) steći osnovna znanja o društvenim znanostima o moru kako bi se legislativa pravilno donosila i primijenjivala; (2) biti u mogućnosti predviđati promjene u morskim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje; (3) kontrolirano i održivo iskorištavati morska bogatstva, te (4) razvijati biotehnološke procese iskorištavanja potencijalno obnovljivih bogatstava mora.

Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru je po svom sadržaju izrazito multidisciplinaran, jer se na temeljna znanja iz prirodnih znanosti, posebice biološke, kemijske i fizičke oceanografije, zatim biotehničkih znanosti o moru nadograđuju znanja iz specifičnih područja neophodnih za osmišljavanje pravilnog (ili održivog) gospodarenja i zaštite Jadranskog mora.

Studij je organiziran na razini najnovijih znanstvenih spoznaja i na njima utemeljenih vještina u suradnji sa znanstvenim institucijama koje se upravo bave istraživanjem mora, a to su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, što pruža velike mogućnosti i za praktičnu izobrazbu ovakvih kadrova. I znanstveni programi navedenih institucija omogućavaju uključivanje studenata u područja znanstvenog rada koja su upravo temelji za primijenjene znanosti o moru.

Opće informacije

Organizatori i izvođači studijskog programa: Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Trajanje studija: Poslijediplomski studij Primijenjene znanosti o moru traje tri godine, odnosno 6 semestara, i na njemu se stječe najmanje 180 ECTS.

Akademski naziv: Završetkom ovog sveučilišnog poslijediplomskog studija se stječe akademski naziv doktor/doktorica znanosti (dr. sc.) iz područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grane znanost o moru. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

  • Iskustva stečena kroz sudjelovanja u znanstvenim projektima u znanstvenim institucijama i sastavnicama sveučilišta,
  • Znanje stečeno iz određene grane znanosti o moru, ovisno o interesima studenta,
  • Interdisciplinarno znanje i vještine koji omogućava kritičku analizu i kreativno nalaženje riješenja za potrebe integralnog upravljanja morem i priobaljem,
  • Razvijanje biotehnoloških procesa iskorištavanja potencijalno obnovljivih bogatstava mora,
  • Sposobnost primjene specifičnih znanja u praksi,
  • Sposobnost rada u interdisciplinarnim timovima za rješavanje određenih problema u okviru zaštite i upravljanja morem i priobaljem.

Program studija

Informacije za buduće studente

Obrazac za prijavu na poslijediplomski studij

Postupak prijave teme

Opći naputak za pisanje doktorata

Postupak ocjene i obrane doktorata


DR.SC.OBRAZAC 01 - prijava teme

DR.SC.OBRAZAC 02 - ocjena teme

DR.SC.OBRAZAC 03 - prijava ocjene i obrane

DR.SC.OBRAZAC 04 - obrana doktorata

DR.SC.OBRAZAC 05 - zapisnik obrane