Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Biologija i ekologija mora

Razlozi za pokretanje studija

More je značajan resurs za svaku pomorsku zemlju koji može pridonijeti gospodarskom prosperitetu zemlje i standardu građana na različite načine (iskorištavanje živih i neživih bogatstava, uzgoj organizama, turizam, pomorstvo itd.). Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su u strategiji razvoja jedne države potrebni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način na dobrobit ljudi i morskih ekosustava. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje koje ima sljedeće temeljne ciljeve: (1) razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru; (2) biti u mogućnosti predviđati promjene u morskim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje te (3) kontrolirano i održivo iskorištavati morske resurse. Svrha studija Biologija i ekologija mora (BEM) upravo jest obrazovanje kadrova za rad na području biološke oceanografije, koja uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihove rasprostranjenosti, obilježja, međusobnih odnosa i interakcija s morskim okolišem. Nadalje, zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more te neracionalnog korištenja morskih resursa, kroz ovaj studij se posebna pozornost pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja. Iz svega nabrojenog je vidljivo da rad u biološkoj oceanografiji, osim dobrog poznavanja biologije, iziskuje i dosta široko znanje iz područja kemije i fizike, fizičke i kemijske oceanografije te meteorologije (fizike atmosfere). Općenito, za razumijevanje čitavog niza bioloških procesa u moru, neophodno je dobro poznavanje funkcioniranja cjelokupnog ekosustava mora, zbog čega je u tom poslu potreban izuzetno visok stupanj multidisciplinarnosti, a što se programom ovog studija može steći. Praksa organiziranja studija koji obrazuju kadrove iz područja znanosti o moru je poznata u svim razvijenim pomorskim zemljama, štoviše mnogi od tih studija imaju dugogodišnju tradiciju.

Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada

Budući da ovakav ili sličan studij u Hrvatskoj ne postoji, stručnjaci ovog profila trebali bi bez većih problema naći svoje mjesto u djelatnostima koje se odnose na istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava, kao i u upravljanju i gospodarenju njegovim resursima.

Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama

Preddiplomski studij Biologija i ekologija mora je po svom karakteru izrazito multidisciplinaran, a dominantno je smješten u okružje prirodoznanstvenih disciplina (osobito biologije, kemije, fizike i geologije). U tom su smislu sadržaji studijskih predmeta u interakciji sa suvremenim znanstvenim spoznajama navedenih disciplina. Studij je organiziran na način da se studenti od prvog dana upoznaju sa znanstvenim radom te da na višim godinama sve više vremena provode u znanstvenim laboratorijima. Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu kao vodeća znanstvena institucija u Hrvatskoj za istraživanje mora ima velike mogućnosti neposrednog uključivanja studenata u znanstveni rad. Tome osobito doprinosi činjenica što se na studij Biologija i ekologija mora upisuju male grupe studenata (najviše 20 studenata na preddiplomskom studiju). Pored toga brojna znanstvena oprema i instrumentarij Instituta stavlja se na raspolaganje za izvođenje praktičnih vježbi.

Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta

Programi preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i ekologija mora izrađeni su nakon što su konzultirani brojni slični studiji u Europi i svijetu (npr. Marine Biology, The University of Rhode Island; Marine Biology, University of California, Los Angeles; Marine Biology, Florida Tech; Facultao de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, itd.), uz uvažavanje specifičnosti Jadranskog mora. Za sve proučene programe karakteristična je usredotočenost na temeljna biološka i druga prirodoslovna znanja tijekom prvih godina studija. Na višim godinama studija programi sve više divergiraju, jer se svaki od njih specijalizira za problematiku koja je od važnosti za danu državu (ili regiju) (npr. specijalizacija na tropska mora i problematiku koraljnih grebena ili s druge strane na polarna mora). Sličnu strukturu ima i studij Biologija i ekologija mora, gdje je na preddiplomskoj razini težište stavljeno na savladavanje temeljnih znanja iz područja bioloških znanosti, kao i iz područja srodnih prirodnih znanosti. Temeljni sadržaji koji se odnose na biologiju i ekologiju mora uvode se na 2. i 3. godini. Ovakva struktura stečenih znanja na preddiplomskom studiju Biologije i ekologije mora daje prvostupnicima veliku mogućnost izbora daljnjeg školovanja, budući da se pored nastavka studiranja na diplomskom studiju Biologije i ekologije mora, mogu bez teškoća uključiti i u nastavak školovanja na drugim diplomskim studijima prirodoslovne orijentacije.

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Biologija i ekologija mora započeo je s radom u školskoj godini 1998./1999. Dosadašnja iskustva se mogu ocijeniti vrlo pozitivnom ocjenom od strane nastavnika i studenata. Analiza višegodišnjeg razdoblja postojanja studija ukazuje na trend podizanja kvalitete nastave i uvjeta studiranja. Zanimanje srednjoškolaca za ovaj studij je konstantno visoko. Struktura primljenih učenika s obzirom na njihov uspjeh u srednjoj školi je više nego dobra (oko 95% svih primljenih studenata su u srednjoj školi bili odlični ili vrlo dobri učenici). Posebno smo ponosni što je studij izašao iz lokalnih okvira, tako studenti, osim iz cijele Dalmacije, dolaze iz Pule, Rijeke, Zagreba, Osijeka, kao i iz drugih zemalja (Slovenija, Makedonija). Prilagođavanje studija bolonjskom procesu prilika je za daljnje podizanje kvalitete studija, posebice u pogledu brzine studiranja, veće mobilnosti studenata i još intenzivnijem uključivanju studenata u znanstveni rad.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Mobilnost studenata omogućava se na nekoliko načina:

  • Semestralizacija nastave: na preddiplomskom studiju većina predmeta je jednosemestralna
  • Brzo polaganje ispita (studiranje godina za godinu)
  • Mobilnost se potiče unutar Sveučilišta u Splitu, između Sveučilišta u Hrvatskoj te između Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Europi (kontakti za suradnju ostvareni su sa srodnim studijima u Italiji, Švedskoj i Poljskoj)
  • Raznovrsna ponuda izbornih predmeta

Jedan od važnih elemenata poticanja mobilnosti studenata, kao i provođenja bolonjskog procesa u cijelosti je brzina studiranja (studiranje godina za godinu) što će se potaknuti na nekoliko načina:

  • Primjerenom opterećenošću studenata
  • Pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi što je obavezno te učestalim provjerama znanja studenata preko testova, kolokvija i drugih metoda. Time se studente potiče na konstantan rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja istog odmah nakon što je odslušan.

Documents

Use module action menu to edit content

Općenito

Vrsta studija: Preddiplomski

Naziv: Biologija i ekologija mora

Izvođači: Sveučilište u Splitu, koje preko Sveučilišnog odjela za studije mora, kao svoje organizacijske jedinice neposredno i putem svojih sastavnica (fakulteta), kao i Instituta za oceanografiju i ribarstvo integrira, provodi, koordinira i organizira izvođenje nastave.

Trajanje: 3 godine

ECTS: 180

Uvjeti za upis: Pravo upisa imaju svi učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu. Selekcija se obavlja razredbenim postupkom na temelju bodovanja ocjena iz srednje škole i ocjena državne mature. Maksimalan broj upisanih studenata je 20.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

Prvostupnik (baccalaureus) biologije i ekologije mora je osposobljen za stručni rad na fakultetima i znanstvenim ustanovama, rad u inspekcijskim službama gradova i županija na poslovima vezanim za zaštitu okoliša, rad na stručnim poslovima obalne straže, poslovima monitoringa mora u Zavodima za javno zdravstvo i sličnim ustanovama, stručni i organizacijski rad u nacionalnim parkovima. Pored toga znanja koja je stekao mogu biti od važnosti i za niz drugih djelatnosti kao što su građevinarstvo, industrija, urbanizam, prostorno planiranje, energetika.

Mogućnosti nastavka studija:

Stečena znanja na preddiplomskom studiju Biologije i ekologije mora daju prvostupnicima veliku mogućnost izbora daljnjeg školovanja, budući da se pored nastavka studiranja biologije i ekologije mora, mogu bez teškoća uključiti i u nastavak školovanja na drugim studijima prirodoslovne orijentacije. To se u prvom redu odnosi na diplomske studije Morskog ribarstva (Sveučilište u Splitu), Akvakulture (Sveučilište u Dubrovniku), različite smjerove biologije (Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Osijeku) te uz vjerojatno polaganje određenih razlika, druge diplomske studije prirodoslovnih usmjerenja (geologija, kemija, fizika, geofizika, kemijska tehnologija, veterina itd.).

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija je sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora.

Predstojnik studija:

Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović     Sveučilišni odjel za studije mora       E-mail: z.popovic@unist.hr
Tel: +385 21 558-252
Fax: +385 21 558-257