Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - II semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB105 Anorganska kemija 30+30+30 7
SMB106 Statistika 30+0+15 4
SMB107 Opća fizika 30+0+30 5
SMB108 Geologija s paleontologijom 30+0+15 4
SMB109 Opća botanika 30+0+30 4
SMB110 Fiziologija bilja 30+0+30 4
IZBORNI PREDMETI 2

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR105 Primjena elektroničkih računala 15+0+15 2