Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - IV semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB201 Ekologija 30+15+0 4
SMB204 Biologija morskih beskralježnjaka 30+0+30 4
SMB209 Botanika mora 30+0+30 4
SMB210 Fizička oceanografija 30+0+30 5
SMB211 Sedimenti i sedimentacija u moru 30+0+30 5
SMB217 Terenska nastava 2
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB212 Ekologija ponašanja životinja 15+15+0 3
SMR210 Primijenjena histologija morskih organizama 15+0+15 3
SMB220 Biomineralizacija 30+0+30 3