Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - I semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB101 Opća kemija 45+30+30 8
SMB102 Biologija stanice 30+0+45 5
SMB103 Opća zoologija 30+0+30 5
SMB104 Matematika 30+0+45 6
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR107 Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva 30+15+0 3
SMR209 Tehnike podvodnih istraživanja 45+15+30 6
SMR112 Odnosi među morskim organizmima 30+0+15 3