Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - VI semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB301 Kralježnjaci mora 30+0+15 4
SMB309 Animalna fiziologija 45+0+45 6
SMB305 Biokemija 30+15+0 3
SMB310 Mikrobiologija mora 30+0+30 4
SMB311 Ekologija pridnenih životnih zajednica 30+0+30 4
SMB312 Biologija i ekologija planktona 30+0+30 4
SMB316 Terenska nastava 1
SMB317 Završni rad 1
IZBORNI PREDMETI 3

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB313 Ekologija riba 15+15+0 3
SMB314 Viši praktikum iz biokemije 0+0+30 3
SMR316 Bolesti morskih organizama 30+0+15 3