Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - V semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB301 Kralježnjaci mora 30+0+15 4
SMB302 Opća mikrobiologija 30+0+30 4
SMB303 Evolucija 30+0+0 3
SMB304 Molekularna biologija 30+0+30 4
SMB305 Biokemija 30+15+45 6
SMB315 Terenska nastava 3
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB306 Biološka raznolikost 15+15+0 3
SMB307 Virologija 15+15+0 3
SMR311 Biologija i ekologija ihtioplanktona 30+0+15 3