Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Morsko ribarstvo

Razlozi za pokretanje studija

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebno voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima, koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora te za razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti se kadrovi školuju na preddiplomskom studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini preddiplomski studij u nas koji obrazuje visokostručne kadrove za rad iz problematike morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i preddiplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća svu navedenu problematiku. Kadrovi koji se školuju na ovom sveučilišnom studiju imaju zapaženu ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, koja se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Potrebe za ovim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki i u europskim razmjerima. Sve navedeno ukazuje na visoku svrhovitost studija s obzirom na potrebe tržišta rada.

Morsko ribarstvo obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz područja ihtiologije, biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Preddiplomski studij Morsko ribarstvo stoga sadrži obvezne i izborne predmete čiji se sadržaji temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama iz navedenih znanstvenih disciplina, poglavito u području biotehnoloških, prirodnih i biomedicinskih znanosti.

U sklopu priprema za izradu nastavnog programa preddiplomskog studija Morsko ribarstvo analizirano je postojeće stanje i uspoređeno sa stanjem na srodnim programima sveučilišnih studija u svijetu. Kako sveučilišnih programa za ovu problematiku nema mnogo u svijetu, analizirani su i uspoređivani oni programi koji su bili dostupni. Tako su analizom obuhvaćeni slijedeći programi: dva ribarska studija u Poljskoj i to Fakultet morskog ribarstva i tehnologije ishrane Poljoprivredne akademije u Sczecinu (Wydzial Rybolowstwa Morskiego i Technologii Zywnosci Akademii Rolniczej Szczecin) i Fakultet ribarstva i zaštite okoliša Sveučilišta Varmia i Mazuri u Olsztynu (Wydzial Rybolowstwa i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Warmia i Mazury, Olsztyn). Također su analizirani i programi sljedećih studija: Odjel za ribarstvo i biologiju mora Sveučilišta u Bergenu, Norveška (Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen), Međunarodni centar za akvakulturu, Odjel za ribarstvo i srodne akvakulture Sveučilišta u Auburnu, SAD (International Center for Aquaculture, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA) te Škola oceanologije Sveučilišta u Bangoru, Wales, UK (School of Ocean Science, University of Bangor, Wales, UK).

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Morsko ribarstvo je počeo s radom još akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture ur., broj 532-02-3/1-91-01 od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studiju u svom sastavu sadržavao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. mijenja naziv u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova za potrebe morskog ribarstva. Na osnovi navedenog može se utvrditi da postoji višegodišnje iskustvo u provođenju ekvivalentnih i sličnih programa kao temelj za izvođenje programa preddiplomskog studija Morsko ribarstvo.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Preddiplomski studij Morsko ribarstvo je otvoren prema svim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina. Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Poljoprivrednoj akademiji u Szczecinu, Poljska, Sveučilištu u Olsztynu, Poljska, School of Ocean Science, Bangor, Velika Britanija i Sveučilištu u Lundu, Švedska. Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom preddiplomskom studiju omogućiti na više načina:

  • semestralizacijom nastave, jer su na ovom studiju većinom jednosemestralni predmeti;
  • polaganjem svih upisanih predmeta iz prethodne godine studija (godina za godinu);
  • primjerenom opterećenošću studenata;
  • pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova i kolokvija. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što je isti odslušan;
  • većom brigom nastavnika za studente i brzim rješavanjem problema vezanih za studiranje, jer se na ovom preddiplomskom studiju upisuje mali broj studenata (najviše do 20 studenata na prvu godinu studija), zbog čega im se nastavnici mogu više posvetiti.

Razlozi za pokretanje studija

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebno voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima, koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora te za razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti se kadrovi školuju na preddiplomskom studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini preddiplomski studij u nas koji obrazuje visokostručne kadrove za rad iz problematike morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i preddiplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća svu navedenu problematiku. Kadrovi koji se školuju na ovom sveučilišnom studiju imaju zapaženu ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave, koja se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Potrebe za ovim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki i u europskim razmjerima. Sve navedeno ukazuje na visoku svrhovitost studija s obzirom na potrebe tržišta rada.

Morsko ribarstvo obuhvaća problematiku te sve recentne i suvremene znanstvene spoznaje iz područja ihtiologije, biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, marikulture, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama, prava te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Preddiplomski studij Morsko ribarstvo stoga sadrži obvezne i izborne predmete čiji se sadržaji temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama iz navedenih znanstvenih disciplina, poglavito u području biotehnoloških, prirodnih i biomedicinskih znanosti.

U sklopu priprema za izradu nastavnog programa preddiplomskog studija Morsko ribarstvo analizirano je postojeće stanje i uspoređeno sa stanjem na srodnim programima sveučilišnih studija u svijetu. Kako sveučilišnih programa za ovu problematiku nema mnogo u svijetu, analizirani su i uspoređivani oni programi koji su bili dostupni. Tako su analizom obuhvaćeni slijedeći programi: dva ribarska studija u Poljskoj i to Fakultet morskog ribarstva i tehnologije ishrane Poljoprivredne akademije u Sczecinu (Wydzial Rybolowstwa Morskiego i Technologii Zywnosci Akademii Rolniczej Szczecin) i Fakultet ribarstva i zaštite okoliša Sveučilišta Varmia i Mazuri u Olsztynu (Wydzial Rybolowstwa i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Warmia i Mazury, Olsztyn). Također su analizirani i programi sljedećih studija: Odjel za ribarstvo i biologiju mora Sveučilišta u Bergenu, Norveška (Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen), Međunarodni centar za akvakulturu, Odjel za ribarstvo i srodne akvakulture Sveučilišta u Auburnu, SAD (International Center for Aquaculture, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, USA) te Škola oceanologije Sveučilišta u Bangoru, Wales, UK (School of Ocean Science, University of Bangor, Wales, UK).

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Morsko ribarstvo je počeo s radom još akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture ur., broj 532-02-3/1-91-01 od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studiju u svom sastavu sadržavao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. mijenja naziv u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova za potrebe morskog ribarstva. Na osnovi navedenog može se utvrditi da postoji višegodišnje iskustvo u provođenju ekvivalentnih i sličnih programa kao temelj za izvođenje programa preddiplomskog studija Morsko ribarstvo.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Preddiplomski studij Morsko ribarstvo je otvoren prema svim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina. Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Poljoprivrednoj akademiji u Szczecinu, Poljska, Sveučilištu u Olsztynu, Poljska, School of Ocean Science, Bangor, Velika Britanija i Sveučilištu u Lundu, Švedska. Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom preddiplomskom studiju omogućiti na više načina:

  • semestralizacijom nastave, jer su na ovom studiju većinom jednosemestralni predmeti;
  • polaganjem svih upisanih predmeta iz prethodne godine studija (godina za godinu);
  • primjerenom opterećenošću studenata;
  • pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova i kolokvija. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što je isti odslušan;
  • većom brigom nastavnika za studente i brzim rješavanjem problema vezanih za studiranje, jer se na ovom preddiplomskom studiju upisuje mali broj studenata (najviše do 20 studenata na prvu godinu studija), zbog čega im se nastavnici mogu više posvetiti.

Documents

Use module action menu to edit content

Općenito

Vrsta studija: Preddiplomski

Naziv: Morsko ribarstvo

Izvođači: Sveučilište u Splitu, koje preko Sveučilišnog odjela za studije mora, kao svoje organizacijske jedinice neposredno i putem svojih sastavnica (fakulteta), kao i Instituta za oceanografiju i ribarstvo integrira, provodi, koordinira i organizira izvođenje nastave.

Trajanje: 3 godine

ECTS: 180

Uvjeti za upis: Završeno četverogodišnje srednje obrazovanje. Selekcija se obavlja razredbenim postupkom na temelju bodovanja ocjena iz srednje škole i ocjena državne mature. Najveći broj upisanih studenata na prvoj godini je 20.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

Prvostupnik (baccalaureus) morskog ribarstva ima znanja i osposobljen je za rad na stručnim poslovima ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, projektiranja i konstruiranja ribolovnih alata, tehnološkog projektiranja pogona prerade i očuvanja proizvoda mora, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, izrade tehnoloških zahtjeva za projektiranje i gradnju ribarskih brodova, za rad na stručnim poslovima u znanstvenim i obrazovnim organizacijama koje se bave istraživanjem mora i njegovog živog bogatstva te obrazovanjem ribarskih kadrova u obrtničkim školama, za rad u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave koja se bave problematikom morskog ribarstva, poslovima ribarske inspekcije iz djelatnosti morskog ribarstva, zaštite mora i njegovog živog bogatstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama te na svim drugim poslovima, koji se odnose na djelatnost morskog ribarstva i gospodarenja njegovim živim bogatstvima.

Mogućnosti nastavka studija:

Prvostupnik (baccalaureus) morskog ribarstva je osposobljen za nastavak studiranja na diplomskim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija, prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti, grana oceanologija te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog studija Morsko ribarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka morskog ribarstva.

Predstojnik studija:

Doc. dr. sc. Josipa Ferri 
Sveučilišni odjel za studije mora
E-mail: josipa.ferri@unist.hr
Tel: +385 21 558-252
Fax: +385 21 558-257