Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Opća zoologija

Preddiplomski studijski program

Biologija i ekologija mora

Obavezni

SMB103

Predavanja, vježbe

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 30


2 (predavanja i laboratorijski rad)
3 (samostalno učenje, rješavanje zadataka u skripti, priprema ispita)

Doc. dr. sc. Mirela PetrićZadatak predmeta je da studente upozna sa strukturom i funkcijom organela, organa i organskih sustava kod životinja, te ulogom i značajem životinja u prirodi i za čovjeka. Studenti stječu solidne osnove za razumijevanje i lakše praćenje specijalnih biologijskih i drugih predmeta na višim godinama studija.