Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR107

Predavanja sa seminarima

Temeljni predmet

I

I, II

30 / 15 / 0


1 - predavanja (30 sati )
1 - seminarski radovi (15 sati) i samostalni rad

Doc. dr. sc. Gorana Jelić MrčelićSavladavanjem ovog predmeta stječu se saznanja o povijesti istraživanja mora i morskog ribarstva kao i najvažnijim dosadašnjim rezultatima od posebnog značaja kao podloga u planiranju budućih istraživanja (u znanstvenim ustanovama) a sve u cilju još boljeg poznavanja flore i faune mora kao i racionalnog gospodarenja živim bogatstvima mora. Ciljevi nastave studijskog predmeta su: a) upoznati studente sa povijesnim pregledom istraživanja mora i morskog ribarstva (znanstveno-istraživačke ekspedicije, znanstveno-istraživačke ustanove, priznati znanstvenici i istraživači) u svijetu (s posebnim osvrtom na Mediteran i Jadran), b) upoznati studente sa najvažnijim dosadašnjim rezultatima i otkrićima od posebnog značaja postignutim na polju oceanografije i morskog ribarstva.