Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Ekologija i zaštita morskog okoliša

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR410

Predavanja s vježbama

Napredni predmet

I

I

30 / 30 / 0


1 - predavanja (30 sati)
4 - samostalan rad, seminari

Doc. dr. sc. Gorana Jelić MrčelićStudente će se upoznati sa osobinama mora kao životne sredine i živog svijeta u njemu, zaštitom mora i morskog okoliša.