Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Modeliranje i simulacije u ribarstvu

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR417

Predavanja s vježbama

Specijalistički predmet

I

I

30 / 0 / 15


1.5 - predavanja i vježbe
2.5 - samostalno učenje sa konzultacijama

Doc. dr. sc. Merica SliškovićStjecanje teoretskih i praktičkih znanja principa građenja matematičkih modela. Sposobnost izgradnje matematičkih modela za određene procese i odnose organizama u moru. Tehnike simulacije i predviđanja stanja morskog sustava