Novosti

Natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistenta

27. veljače 2020.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistenta, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti
  • poželjno područje istraživanja: ihtiologija i ribarstvena biologija.

 

Dodatni kriteriji:

  • poznavanje karakteristika starosti i rasta riba te iskustvo u očitavanju starosti iz otolita
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office – Excel, Word, Power Point, internet)
  • visoki radni standardi, motiviranost, orijentiranost prema rezultatima, pouzdanost, pedantnost, sposobnost timskog rada.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17).

Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i navedenih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, 21 000 Split.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.