Popis obveznih i izbornih predmeta poslijediplomskog (doktorskog) studijskog programa Primjenjene znanosti o moru

Obvezni predmeti - 1. semestar

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Uvod u primijenjene prirodne znanosti o moru
  30
  5
 • Uvod u biotehničke znanosti o moru
  30
  5
 • Metode znanstveno-istraživačkog rada
  30
  5
 • Ukupno obvezni
  90
  15

Izborni predmeti - 2. semestar

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Statističke metode i obrada podataka
  20
  4
 • Međunarodno pravo mora
  20
  4
 • Legislativa u području zaštite okoliša i ribarstva
  20
  4
 • Ekonomika zaštite okoliša
  20
  4
 • Ekonomija morskih bogatstava
  20
  4
 • Onečišćenje mora
  20
  4
 • Studije o utjecaju na okoliš
  20
  4
 • Balastne vode
  20
  4
 • Onečišćenje brodovima
  20
  4
 • GIS u primijenjenim znanostima o moru
  20
  4
 • Konzervacijska ekologija
  20
  4
 • Mikrobni procesi u moru
  20
  4
 • Embriologija i genetika morskih organizama
  20
  4
 • Dinamika populacija morskih organizama
  20
  4
 • Zaštićena morska područja
  20
  4
 • Ekološko modeliranje
  20
  4
 • Metode u ekologiji
  20
  4
 • Genetika populacija morskih organizama
  20
  4
 • Gospodarenje živim bogatstvima mora
  20
  4
 • Odgovorni ribolov i njegovo reguliranje
  20
  4
 • Utjecaj ribolova na zajednice u moru
  20
  4
 • Biologija i ekologija iskorištavanih vrsta
  20
  4
 • Jadranska ihtiofauna
  20
  4
 • Otrovni organizmi u moru
  20
  4
 • Primjena oceanografije u ribarstvu i marikulturi
  20
  4
 • Tehnologija proizvoda ribarstva
  20
  4
 • Mikrobiološki i toksikološki aspekti higijenske ispravnosti hrane morskog podrijetla
  20
  4
 • Marketing u ribarstvu
  20
  4
 • Sirovine morskog podrijetla u kemijskoj industriji i medicini
  20
  4
 • Povijesni pregled istraživanja mora i morskog ribarstva
  20
  4
 • Tehnike podvodnih istraživanja
  20
  4
 • Trendovi u marikulturi
  20
  4
 • Biologija, ekologija i uzgoj novih planktonskih vrsta u marikultur
  20
  4
 • Kontrolirana reprodukcija morskih organizama
  20
  4
 • Genetičke metode u akvakulturi
  20
  4
 • Uzgoj morskih beskralješnjaka
  20
  4
 • Uvođenje novih vrsta u marikulturu
  20
  4
 • Biološko-ekološke značajke uzgajanih školjkaša
  20
  4
 • Hranidba riba u marikulturi
  20
  4
 • Biologija i uzgoj rakova
  20
  4
 • Sinergijski aspekti marikulture i ribarstva
  20
  4
 • Marikultura i okoliš
  20
  4
 • Biologija, ekologija i uzgoj glavonožaca
  20
  4
 • Ukupno izborni
  860
  172