Uvjeti upisa i način studiranja

Uvjeti upisa

  • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti ili iz srodnih područja,
  • prosjek ocjena najmanje 3,6, a iznimno može biti i manji od 3,6 ali ne manji od 3,0 i u tom slučaju pristupnik mora priložiti dvije relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od voditelja diplomskog studija koji je završio,
  • postignutih najmanje 300 ECTS bodova,
  • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih znanstvenih područja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijalnih ispita, koji su nužni preduvjet za praćenje nastave na Poslijediplomskom studiju, o čemu odluku donosi Vijeće studija,
  • za diplome stečene na inozemnom sveučilištu, rješenje nadležnog organa u Republici Hrvatskoj o priznavanju kvalifikacija stečenih u inozemstvu.
  • kriteriji vrednovanja pristupnika su uspjeh na diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog doktorskog istraživanja. Razgovor s pristupnikom obvezan je i sastavni dio upisnog postupka. Konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Vijeće studija a imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije se javno objavljuju na internet stranicama Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu
  • pristupnici čija prijava za upis nije prihvaćena mogu podnijeti žalbu Vijeću studija u roku 15 (petnaest) dana od dana objave odluke na internet stranicama Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu. Odluka Vijeća studija o žalbi je konačna te mora sadržavati argumentirane slabosti i snage odbijene prijave pristupnika te moguće preporuke za poboljšanje svojih istraživačkih planova.

Uvjeti i način studiranja

U prvoj godini studija student/doktorand u dogovoru sa studijskim savjetnikom upisuje nastavne sadržaje s opterećenjem od 35 ECTS bodova. 15 ECTS bodova stječe upisom obveznih predmeta, a preostalih 20 upisom izbornih predmeta. Pri upisu izbornih predmeta treba voditi računa o tome da predmeti budu vezani uz problematiku budućeg doktorskog rada.

 

Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti student mora tijekom poslijediplomskog

obrazovanja steći najmanje 180 ECTS bodova, od čega 35 ECTS bodova stječe putem

predavanja, seminara i vježbi na obveznim i izbornim predmetima, a ostalih 145 ECTS

bodova na ostalim znanstvenim aktivnostima, koje su vezane za objavljivanje radova, odlazak

na skupove, radionice i slična usavršavanja na sljedeći način:

·       15 ECTS bodova stječe za javno obranjen seminarski rad,

·       40 ECTS bodova stječe objavljivanjem znanstvenih autorskih ili koautorskih radova, sudjelovanjem na seminarima, skupovima, radionicama, okruglim stolovima i slično.

Kriterij za njihovo izražavanje u ECTS bodovima:

a) radovi u časopisima: broj bodova = (20 ECTS – autorski redoslijed) x 1 (WoS časopis) ili 10 (časopisi s međunarodnom recenzijom ili WoS sažetak i sl.)

b) edukacija u renomiranoj znanstveno-istraživačkoj ustanovi: 1 mjesec = 5 ECTS bodova

c) prezentacija na znanstvenom skupu: međunarodni skup – rad in extenso = 5 ECTS bodova;

međunarodni skup – sažetak = 3 ECTS boda; domaći skup – rad in extenso = 2 ECTS boda;

domaći skup – sažetak = 1 ECTS bod

d) sudjelovanje na znanstvenim i stručnim radionicama = 5 ECTS bodova

·       90 ECTS bodova stječe za izradu doktorskog rada koji mora sadržavati rezultate

kvalitetnog, originalnog istraživanja iz kojega je pristupnik obvezan prije obrane

doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan

znanstveni rad najviše kategorije potreban za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog

područja koje je najviše obuhvaćenom temom doktorskog rada, a u kojemu je jedini

ili jedan od glavnih autora (prvi ili dopisni autor). Svaki rad može kvalificirati samo

jednog doktoranda. Znanstveni rad korišten kod prijave teme doktorskog rada ne

može biti korišten za ovu svrhu.