Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Primijenjene znanosti o moru

Jadransko more je za Republiku Hrvatsku od neprocjenjive gospodarske važnosti, ali isto tako i ne manje važnosti za njeno povijesno, socijalno i kulturno nasljeđe. Povezanost s morem trajno pridonosi kvaliteti našeg života i našem identitetu. Površina mora nad kojom Republika Hrvatska ostvaruje puni suverenitet (teritorijalno more) i suverena prava (isključivi gospodarski pojas) približno je jednaka njenoj kopnenoj površini. Znatan udio u osiguranju materijalnih dobara proizlazi upravo iz pomorske djelatnosti i usluga vezanih za more, međutim potencijali su znatno veći od današnjeg korištenja istih. Naime, široki je raspon prioriteta i mogućnosti korištenja morskog okoliša, njegovih živih i neživih bogatstava, posebice u dijelu njegovih neistraženih i neiskorištenih potencijala, podjednako obnovljivih i neobnovljivih.

 

Da bi se na razuman i dugoročno održivi način mogli koristiti nesumnjivi potencijali mora i podmorja te njegova živa bogatstva, potrebno je poznavati okoliš, njegovo podmorje, posebice funkcioniranje morskog ekosustava. Samo znanost može pokrenuti razvoj i omogućiti praktičnu primjenu saznanja kako iz područja društvenih, tako i iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti o moru, a u svrhu korištenja novijih i boljih rješenja u gospodarske svrhe. U tu svrhu su potrebni visokoobrazovani stručnjaci koji će u najtješnjem doticaju s europskom i svjetskom znanošću tražiti najbolja rješenja za istraživanje i racionalno korištenje bogatstava mora, omogućiti razumno gospodarenje živim bogatstvima mora, usmjeravati regionalni razvoj kroz sveobuhvatno planiranje i usklađivanje interesa i potreba različitih korisnika u prostoru (turizam, transport, marikultura, ribolov i dr.).

 

Neke od navedenih aktivnosti nisu u suglasju i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su za razvoj jedne zemlje potrebni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način na dobrobit njenog stanovništva i morskih ekosustava. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje koje ima sljedeće temeljne ciljeve:

 •  steći osnovna znanja o društvenim znanostima o moru kako bi se legislativa pravilno donosila i primjenjivala;
 •  biti u mogućnosti predviđati promjene u morskim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje;
 •  kontrolirano i održivo iskorištavati morska bogatstva, te
 •  razvijati biotehnološke procese iskorištavanja potencijalno obnovljivih bogatstava mora.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru je po svom sadržaju izrazito multidisciplinaran, jer se na temeljna znanja iz prirodnih znanosti, posebice biološke, kemijske i fizičke oceanografije, zatim biotehničkih znanosti o moru nadograđuju znanja iz specifičnih područja neophodnih za osmišljavanje pravilnog (ili održivog) gospodarenja i zaštite Jadranskog mora.

 

Studij je organiziran na razini najnovijih znanstvenih spoznaja i na njima utemeljenih vještina u suradnji sa znanstvenim institucijama koje se upravo bave istraživanjem mora, što pruža velike mogućnosti i za praktičnu izobrazbu ovakvih kadrova. Znanstveni programi institucija uključenih u studij omogućavaju uključivanje studenata u područja znanstvenog rada koja su upravo temelji za primijenjene znanosti o moru.

Opće informacije

Organizatori i izvođači studijskog programa: Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku zajednički izvode poslijediplomski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti.

 

Poslijediplomski studij Primijenjene znanosti o moru traje tri godine, odnosno 6 semestara, i na njemu se stječe najmanje 180 ECTS.

 

Završetkom ovog sveučilišnog poslijediplomskog studija se stječe akademski naziv doktor/doktorica znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D., iz znanstvenog područja koje je najviše obuhvaćeno temom doktorata (prirodne ili biotehničke znanosti).

 

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

 • iskustva stečena kroz sudjelovanja u znanstvenim projektima u znanstvenim institucijama i sastavnicama sveučilišta,
 • znanje stečeno iz određene grane znanosti o moru, ovisno o interesima studenta,
 • interdisciplinarno znanje i vještine koji omogućava kritičku analizu i kreativno nalaženje rješenja za potrebe integralnog upravljanja morem i priobaljem,
 • razvijanje biotehnoloških procesa iskorištavanja potencijalno obnovljivih bogatstava mora,
 • sposobnost primjene specifičnih znanja u praksi,
 • sposobnost rada u interdisciplinarnim timovima za rješavanje određenih problema u okviru zaštite i upravljanja morem i priobaljem.
   
OBRASCI