Uvjeti upisa na poslijediplomski sveučilišni studij

Uvjeti upisa

  • završen diplomski ili magistarski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti ili iz srodnih područja,
  • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih područja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijalnih ispita o čemu donosi odluku Vijeće poslijediplomskog studija,
  • prosjek ocjena najmanje 3,6 a iznimno može biti i 3,0 i u tom slučaju pristupnik mora priložiti 2 relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od voditelja diplomskog studija.

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:  Doktor znanosti (dr. sc.) iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti, obzirom na znanstveno područje koje je najviše obuhvaćeno temom doktorata, ekvivalent Ph.D.

 

Prijava treba sadržavati:

- popunjeni obrazac za prijavuna poslijediplomski sveučilišni studij,

- ovjerenu presliku diplome diplomskog studija, a magistri znanosti i diplome o stečenom stupnju magistra znanosti,

- prijepis ocjena s prosjekom ocjena diplomskog studija, bez ocjene diplomskog rada, a magistri znanosti i prijepis ocjena s prosjekom ocjena magistarskog studija, bez ocjene magistarskog rada,

- dokaz o znanju engleskog  jezika,

- presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu za strane državljane,

- životopis,

- rodni list,

- popis objavljenih znanstvenih radova,

- rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu (samo za diplomu stečenu na stranom sveučilištu),

- obrazloženje razloga za upis na doktorski studij (opis svog znanstvenog interesa i planova u budućnosti), te prijedlog potencijalnog mentora i doktorskog istraživanja,

- potvrda tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova školarine, ako troškove studija plaća tvrtka ili ustanova.

 

Broj slobodnih mjesta:  10

 

Visina školarine: 15.000,00 kn za I. i II. akademsku godinu te 10.000,00 kn za III. akademsku godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj: 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, P.P. 190, 21000 Split.