Biologija i tehnologija mora

Procjena opravdanosti izvođenja studija

More je značajan resurs svake pomorske zemlje koji može pridonijeti njenom gospodarskom prosperitetu i standardu njenih građana u vidu iskorištavanja živih i neživih bogatstava, uzgoja organizama, turizma, pomorstva itd. Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su u strategiji razvoja države orijentirane moru potrebni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način za dobrobit ljudi i morskih ekosustava. Praksa organiziranja studija koji obrazuju kadrove iz područja znanosti o moru je poznata u svim razvijenim pomorskim zemljama, štoviše mnogi od tih studija imaju dugogodišnju tradiciju.

 

Svrha studija Biologija i tehnologija mora upravo jest obrazovanje kadrova za rad na području biološke, kemijske i fizičke oceanografije te morskog ribarstva, što uključuje široki raspon bioloških i tehnoloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama preko njihove rasprostranjenosti, obilježja, međusobnih odnosa i interakcija s morskim okolišem, pa do tehnika izlova i prerade proizvoda mora. Imajući u vidu da je morsko ribarstvo složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, potrebno je voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora, što na kraju odlučujuće utječe na njegov razvoj. Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora te za razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Nadalje, zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more te neracionalnog korištenja morskih resursa, kroz ovaj studij se posebna pozornost pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja, ali i racionalnom korištenju resursa.

 

Na preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora se obrazuju visokostručni kadrovi osposobljeni za rad u problematici biologije, ekologije i zaštite mora te morskog ribarstva, što je sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske. Kadrovi koji se školuju na ovom preddiplomskom sveučilišnom studiju mogu imati zapaženu ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave koje se bave problematikom zaštite i očuvanja okoliša i morskog ribarstva, zatim u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovim očuvanjem od kvarenja te gospodarenjem i zaštitom živih bogatstava mora. Sve navedeno ukazuje na visoku opravdanost izvođenja studija s obzirom na potrebe tržišta rada. Znanja koja se stječu na ovom preddiplomskom studiju mogu biti također od važnosti i za niz drugih djelatnosti kao što su znanstveni rad, građevinarstvo, industrija, urbanizam, prostorno planiranje i energetika.

Studij traje tri godine te polaganjem svih ispita koji su propisani studijskim programom i obranom završnog rada, odnosno sa stečenih 180 ECTS bodova, student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biologije i tehnologije mora.

Povezanost s lokalnom zajednicom

Svladavanje potrebnih znanja i vještina na preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora se temelji na nastavnom planu i programu koji je prilagođen osposobljavanju studenata za sve poslove iz problematike biologije, ekologije i zaštite mora te morskog ribarstva. Naglasak je često usmjeren na povezivanje teorije i prakse kako bi se lakše svladale tehnike rada i uključivanje završenih studenata u praksu i profesionalno obavljanje poslova iz  navedene problematike (tako se npr. terenska nastava održava u specijaliziranim pogonima i laboratorijima s kojima Sveučilišni odjel za studije mora surađuje, a koje često znaju predstavljati i mjesta zaposlenja završenih studenata). Na taj se način kroz terensku nastavu studenti neposredno upoznaju s načinom rada, problemima i rješenjima iz realnog svijeta, slušaju specijalizirana stručna predavanja, razgovaraju sa stručnjacima o uvjetima rada, uče nove vještine i stječu kompetencije koje će im omogućiti kasnije zapošljavanje.

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija i tehnologija mora je sljednik preddiplomskog sveučilišnog studija Morsko ribarstvo koji se izvodio od akademske godine 2005./2006. Međutim, studij Morsko ribarstvo je počeo s radom još akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studij u svom sastavu sadržavao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. i osnivanja Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu (današnjeg Sveučilišnog odjela za studije mora) dolazi do promjene naziva u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova za potrebe morskog ribarstva. Iste akademske godine se osniva i studij Biologija i ekologija mora te je tijekom godina izvođenja studija interes srednjoškolaca uvijek bio konstantno visok.

 

Međutim, zbog reorganizacije preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišnog odjela za studije mora, akademske godine 2017./2018. dolazi do većih izmjena i dopuna preddiplomskog studija Morsko ribarstvo kojima se i mijenja naziv studija u Biologija i tehnologija mora, a koji je ujedinio dva izuzetno kvalitetna programa preddiplomskih studija Morsko ribarstvo i Biologija i ekologija mora sa svrhom obrazovanja stručnjaka iz područja biologije, ekologije i zaštite mora te morskog ribarstva.